Σάββατο, Αυγούστου 10, 2013

ΕUROBANK: ΑΚΥΡΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 30.04.2013. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ και για άλλες τράπεζες…γεγονότα πλέον).


ΑΝΑΦΟΡΑ
Του Δημ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ιατρού, κατ. Χαλκίδος, οδός Δημ.Βώκου 6, Χαλκίδα, ΤΚ 34100, τηλ.22210-62743 καιepivetta@otenet.g

ΠΡΟΣ
1) Εισαγγελέαν του Αρείου Πάγου
2) Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος
Πρώην Σχολή Ευελπίδων, Κτίριο 6, Γραφείο 210, Τ.Κ.: 101 71
3) Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
Ακαδημίας 60 , 106 79 Αθήνα, olomeleia@dsa.gr           
4) Υπουργόν Δικαιοσύνης
5) Εισαγγελέαν Πρωτοδικών Αθηνών και Χαλκίδος
6) Δικηγορικόν Σύλλογον Αθηνών  και Χαλκίδος
Ακαδημίας 60 , 106 79 Αθήνα, E-mailinfo@dsa.gr
              
Θέμα: Περί της (μη) Νομιμότητας Εκπροσώπησης και Πληρεξουσιότητας των δικηγόρων της Eurobank EFG ΑΕ, στα δικαστήρια και εκτελέσεις (κι άλλων τραπεζών)

Αξιότιμοι Κοι

Με τον ν.3864/2010, την υπουργική απόφαση αρ.38/9.11.20.12, την από 30.04.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Eurobank και το έγγραφο αρ.1744/22-07-2013 της Δ/νσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος (Τμήμα Εποπτείας Πιστωτικών Ιδρυμάτων Α`), η τράπεζα αυτή αξαγοράστηκε κατά 94% και περιήλθε στην πλήρη, κατά 100%, διαχείριση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) (ν.3864/21-07-2010, ΦΕΚ Α` 119/21-07-2010), το οποίο, με την σύμφωνη γνώμη και του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος, διόρισε νέο ΔΣ αυτής την 27-06-2013.
Έκτοτε όμως (από την 30-04-2013) και μέχρι σήμερα, οι πλείστοι των δικηγόρων τηςEurobank στην Αθήνα, ζητούν οι ίδιοι αναβολές των συζητήσεων στα δικαστήρια (ποινικά και αστικά) με τον αιτιολογικό ότι «έχουν πρόβλημα νόμιμης εκπροσώπησης και πληρεξουσιότητας» εκ μέρους της τράπεζας αυτής. Αντίθετα όμως, μεγάλος αριθμός δικηγόρων Αθηνών κι όλων ανεξαιρέτως των δικηγόρων της επαρχίας, συνεχίζουν να παρίστανται σε δίκες ποινικών και αστικών δικαστηρίων και σε εκτελέσεις (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί κλπ), ως νόμιμοι δήθεν εκπρόσωποι και πληρεξούσιοι της Eurobank, χωρίς φυσικά τούτο να είναι αληθές, εφόσον στερούνται την νομιμοποίησή των από το νέο ΔΣ της τράπεζας. Κι αυτό καθίσταται δυνατόν, λόγω της παράλειψης κατάθεσης ενστάσεων έλλειψης νόμιμης εκπροσώπησης και πληρεξουσιότητας εκ μέρους των αντιδίκων συναδέλφων των, λόγω της μεθοδολογικών περιορισμών που θέτει ο Κώδικας Δικηγόρων και μιας κακώς νοουμένης συναδελφικότητας, η οποία όμως εκφεύγει των ορίων της δεοντολογίας, εφόσον ζημιώνει τα έννομα συμφέροντα των πολιτών και της Ιδέας της Δικαιοσύνης γενικότερα. Αν και ο βαθύτερος λόγος των παραπάνω ελλείψεων νομιμότητας εκπροσώπησης και πληρεξουσιότητας των δικηγόρων της Eurobank δεν έχει σημασία, όσο αυτό τούτο το γεγονός, σε κάθε περίπτωση, είναι έργο της δικαιοσύνης να ερευνήσει την βαθύτερη αιτία των κι αν οφείλεται σε κάποιο ουσιαστικότερο πρόβλημα, τυπικό, ή ουσιαστικότερο, της νομικής μορφής και υπόστασης της Eurobank.

Ανάλογα ισχύουν και για την εκπροσώπηση και πληρεξουσιότητα δικηγόρων που εμφανίζονται στα δικαστήρια ως δήθεν πληρεξούσιο τραπεζών που συγχωνεύτηκαν (ή εξαγοράστηκαν, μετά από λύση των, αλλά χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάρισή των, ν.2190/20, αρ.68-77) και συνεπώς έπαυσαν να υπάρχουν (αρ.75 παρ.1γ, ν.2190/20), από άλλες απορροφούσες τράπεζες.
Ήτοι των εξής τραπεζών όπως ανακοίνωσε τον ΤΧΣ την 29-07-2013:

Εξαγορές τραπεζών κατά το 2012 και το διανυθέν διάστημα του 2013:
- η 
Alpha Bank την Εμπορική,
- η Εθνική Τράπεζα το υγιές μέρος της 
FBB και της Probank,
- η Τράπεζα Πειραιώς το υγιές μέρος της Αγροτικής Τράπεζας, τη Γενική
Τράπεζα, τη 
Millennium και το ελληνικό δίκτυο της Τράπεζας Κύπρου, τηςCyprus Popular Bank (Λαϊκής), και της Ελληνικής Τράπεζας.
- Η 
Eurobank το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (ΝΤΤ) και τη Νέα Proton.

Επειδή, ιδιαίτερα η συνέχιση εκτελέσεων (κατασχέσεων και πλειστηριασμών) με τις παραπάνω ελλείψεις νομιμότητας εκπροσώπησης και πληρεξουσιότητας τηςEurobank, καθιστούν τις πράξεις αυτές, όχι μόνο άκυρες, αλλά και εγκληματικές και, το σπουδαιότερο όλων, εν δυνάμει ηθικούς αυτουργούς σε αυτοκτονίες ελλήνων

ΖΗΤΩ

1)  Να ελέγξετε άμεσα τις καταγγελίες μου αυτές σύμφωνα με το νόμο και να προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες για την πρόληψη συνέχειας των παραπάνω παρά τον νόμο δικαστικών πράξεων των υπαιτίων, για την διαφύλαξη του δικαίου, της έννομης τάξης και της ζωής των πολιτών.
2) Κάθε Πρωτοδικείο της χώρας, να ελέγξει όλες τις δικαστικές πράξεις που έχουν διενεργηθεί από την 30-04-2013 κι εντεύθεν, με τις παραπάνω ακυρότητες και να ακυρώσει τις αντίστοιχες διαδικασίες και αποτελέσματα των ακύρων αυτών πράξεων και να ενημερώσει τους αντιδίκους για τις ακυρότητες αυτές
3) Ο αρμόδιος κατά τόπον εισαγγελέας να ελέγξει επίσης της παραπάνω πράξεις και παραλείψεις των υπαιτίων
4) Να ζητάτε αυτεπάγγελτα τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης και πληρεξουσιότητας από τους δικηγόρους ιδιαίτερα της Eurobank.

Τέλος να προσθέσω και ότι: Ως γνωστόν οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν με το συνολικό ποσόν των 50 δις. ευρώ, για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί τα «ίδια κεφάλαιά των» (Core Tier I) από το PSI και τα ανεξόφλητα δάνεια των νοικοκυριών. Τα κεφάλαια της ανακεφαλαιοποίησης διατίθενται αποκλειστικά για τον παραπάνω σκοπό (σύμφωνα με τον νόμο 3601/2007, άρθρα 27α και 28 περί κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, ΦΕΚ Α`178/01-8.2007. Συνεπώς οι τράπεζες δεν νομιμοποιούνται να απαιτούν για δεύτερη φορά τις οφειλές των δανειοληπτών των!...κι όμως το κάνουν με σφοδρότητα. Σας καταθέτω έτοιμο δικόγραφο. Για το θέμα αυτό έχει διατάξει έρευνα το υπουργείο οικονομικών με το αρ. πρωτ. Β.871.12-06-2012 εντολή τους προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, ΣΔΟΕ, ΤτΕ (γραφείο διοικητή), εισαγγελέα Χαλκίδος, μετά από δικές μου καταγγελίες.


Links για σημαντικά νομικά θέματα ληξιπρόθεσμων δανείων, διαφόρων τραπεζών

http://zoidosia.blogspot.gr/2012/12/blog-post.html (Ληξιπρόθεσμα Δάνεια και Ανακεφαλοποίση Τραπεζών, Eθνική, Πειραιώς, ΑlphaEurobank)


(για Eurobank)


(ερευνα από τις αρχές, ΣΔΟΕ, ECBTτΕ, Εισαγγελέας,  για την ανακεφαλοποίηση και τα ληξιπρόθεσμα δάνεια)

http://stoxasmos-politikh.blogspot.gr/2013/07/h-funds-ena.html#.UfTOdo8og71.facebook (η δήθεν πώληση των δανείων σε ξένα funds)

Που θα με βρείτε:

www.zodiosia.blogspot.com (το blog μου)Δημ. Αντωνίου, τηλ. 22210-62743

Δεν υπάρχουν σχόλια: